Girl Talk
"Girl Talk"
11.04.2016, v.l.n.r.: Irina Pavlovic p, Lili Malic voc, Karol Hodas b, Joris Dudli dm, Bernhard Wiesinger ts