Keith Smith, Thomas Schwetz
Keith Smith tp, im Hintergrund Thomas Schwetz ts