Thomas Moeckel, Oscar Klein
Oscar Klein tp, Thomas Moeckel tp & g