Shlomit Butbul
Shlomit Butbul voc
09./10.04.2019, mit H.Gradischnig sax, O.Kent p, H.Strasser b, Ch.Salfellner dm