Sammy Vomacka, Harry Putz, Martin Spitzer
Sammy Vomacka g, Harry Putz b, Martin Spitzer g
18.01.2006 (© Photo-Aumayr)