Playground
v.l.n.r.: Esther Bächlin p, Stephanie Wagner fl, Gina Schwarz b
25.04.2017, "Playground"